Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Hartwig Laboratorium S.C. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Jana Pawła II 45 jest Michał Jastrzębski i Ewa Wieczorek-Jastrzębska.
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Hartwig Laboratorium S.C., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Michał Jastrzębski) za pomocą adresu info@hartwig-lab.pl.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit C RODO, realizacji umów w związku ze świadczeniem usług medycznych zawartych z kontrahentami Hartwig Laboratorium i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hartwig Laboratorium. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy współpracujące z Hartwig Laboratorium S.C. na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług medycznych, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług hostingowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych wyżej celów, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi dalsze świadczenie usług przez Hartwig Laboratorium.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Hartwig Laboratorium S.C. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.