Działalność Hartwig Laboratorium oparta jest o nowoczesne metody badawcze realizowane z wykorzystaniem odpowiednich technik badawczych i pomiarowych oraz wysokiej klasy przyrządów i aparatury. Naszym nadrzędnym celem jest utrzymywanie stałej, wysokiej jakości usług.
System zapewnienia jakości w HARTWIG Laboratorium jest zgodny z PN-EN ISO 15189:2008 – Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji.
System Jakości to struktura organizacyjna, podział odpowiedzialności i uprawnień, personel, procedury postępowania, wyposażenie pomiarowe i badawcze, dzięki którym możliwe jest zarządzanie jakością w sposób umożliwiający spełnienie wymagań i zadań określonych w polityce jakości HARTWIG Laboratorium. System Jakości Laboratorium obejmuje wszystkie czynności związane z jakością prowadzonych w Laboratorium badań, a także etapy – od wstępnych ustaleń do ostatecznego zaspokojenia oczekiwań, potrzeb i wymagań klienta. Umożliwia sprawowanie właściwego i systematycznego nadzoru nad działaniami mającymi wpływ na jakość prac wykonywanych w laboratorium, ze szczególnym zwróceniem uwagi na natychmiastowe wprowadzenie działań korygujących w przypadku wystąpienia nieprawidłowości oraz na działania zapobiegające pojawieniu się problemów w przyszłości.
Poniżej przedstawiamy Państwu tylko niektóre elementy Systemu Jakości HARTWIG Laboratorium:
  • stosowanie laboratoryjnych procedur badawczych, procedur ogólnych, instrukcji sprawdzeń analizatorów zgodnych z aktualnym stanem wiedzy,
  • objęcie całego laboratorium systemem informatycznym, od etapu rejestracji próbek do wydania wyników,
  • praca na nowoczesnych, zautomatyzowanych analizatorach,
  • przeszkolony personel będący w stanie umiejętnie ocenić poprawność wszystkich etapów wykonywanych analiz,
  • wprowadzanie elementów GLP,
  • codzienna, wewnątrzlaboratoryjna, wielopoziomowa kontrola jakości,
  • kontrola wszystkich badań przez Diagnostę Laboratoryjnego,
  • uczestnictwo w polskiej kontroli jakości w COBJDL,
  • uczestnictwo w międzynarodowych programach kontrolnych.